Ja tiek iegādāts pamatlīdzeklis, ievadot rēķinu, avansa norēķinu vai manuālu grāmatojumu, tā vērtība tiek iegrāmatota pamatlīdzekļu kontā. Pēc tam ir jāizveido arī pamatlīdzekļa kartiņa, lai reģistrētu visu informāciju par pamatlīdzekli, tostarp tā galvenās iezīmes, vērtību, nolietojuma grafiku un uzskaites parametrus.
Pamatlīdzekļu reģistrācija ir ļoti elastīga procedūra PayTraq sistēmā, jo pamatlīdzekļu kartiņas nav tieši saistītas ar ierakstiem galvenajā grāmatā. Tādējādi Jūs varat vai nu sākt ar pamatlīdzekļa kartiņas izveidi un pēc tam reģistrēt pirkuma rēķinu (un veikt ierakstus galvenajā grāmatā, kas saistīti ar pamatlīdzekļa iegādi), vai arī varat izveidot pamatlīdzekļa kartiņu pēc pirkuma rēķina ievades.

Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartiņu:

1. Dodieties uz Grāmatvedība > Pamatlīdzekļi, noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu pamatlīdzekli.
2. Ievadiet pamatlīdzekļa iegādes datumu un izvēlieties pamatlīdzekļa nosaukumu no preču saraksta vai ievadiet jauna pamatlīdzekļa nosaukumu (prece tiks pievienota pamatlīdzekļa veida preču sarakstam) un noklikšķiniet uz pogas Turpināt.
3. Aizpildiet cilni Pamata informācija, ievadot aktīva numuru (ir pieejama automātiskā numerācija) un pamatlīdzekļu uzskaites vērtību (iegādes vērtību). Šajā cilnē varat arī izvēlēties jaunajam pamatlīdzeklim atbilstošus galvenās grāmatas kontus.

Piezīme: Ir svarīgi, lai jaunā pamatlīdzekļu uzskaites vērtība būtu vienāda ar pamatlīdzekļu kontā iegrāmatoto summu (iegādes vērtību).

Lai apstiprinātu ievadīto informāciju, noklikšķiniet uz pogas Apstiprināt/Iegrāmatot. Pēc šīs darbības pamatlīdzekļa kartiņas cilnē Pamata informācija vairs nevarēsiet veikt rediģēšanas darbības.

Lai pievienotu nolietojuma grafiku jaunam pamatlīdzeklim, ievadiet perioda sākuma datumu, piemēram, nākamā mēneša pirmo dienu, un formulu ar pieejamiem vietturiem (G - uzskaites/sākuma vērtība, N - atlikusi vērtība). Ja nepieciešams, ievadiet likvidācijas vērtību. Likvidācijas vērtība ir robežvērtība, līdz kurai tiek aprēķināts nolietojums.

Pēc PL nolietojuma grafika izveidošanas un apstiprināšanas visi nolietojuma grāmatojumi līdz esošam datumam tiks iegrāmatoti automātiski. Grāmatojumi pēc esošā datuma tiks iegrāmatoti saskaņā ar grafiku uzdotajā datumā. Turklāt jebkurā laikā varat Nodzēst grafiku un izveidot jaunu.

Lai norakstītu PL ir jānoklikšķina poga Norakstīt un papildināt PL norakstīšanas grāmatojumu. Grāmatojums nullēs PL grāmatvedības un uzkrātās amortizācijas kontus, kā arī izmainīs PL kartiņas statusu uz "noņemts no uzskaites".

Lai koriģētu PL vērtību ir nepieciešams noklikšķināt pogu Ievadīt korekciju un papildināt PL vērtības izmaiņas grāmatojumu. PL vērtības izmaiņas grāmatojums nullēs nolietojuma grafiku. Pēc PL vērtības izmaiņas grāmatojuma ir jāizveido jauns nolietojuma grafiks.