Ja mēs domājam par kontu kā par grāmatvedības uzskaites neatņemamu sastāvdaļu, tad vārds "konts" iegūst pavisam citu nozīmi, nekā lielāka daļa cilvēku ir pieradusi domāt.

Vārda "konts" lietojums aizsākas no šī vārda pielietošanas norēķinu kontiem bankās.

Biznesa pasaulē, konts varētu būt saistīts arī ar klientu.

Šie "konts" apzīmējumi ir pareizi, tomēr grāmatvedības uzskaitē vārdam "konts" ir pilnīgi cita nozīme.

Saņemot dokumentu vai noslēdzot līgumu grāmatvedības uzskaitē jābūt vietai, kur saglabāt šo informāciju- darījuma summu, tas ir līdzīgi speciālai līgumu mapei vai ienākošo rēķinu mapei. Tāda speciālā "mape" grāmatvedības uzskaitē, kurā uzkrāj un glāba informāciju par konkrēto darījuma vērtību arī ir konts.

Grāmatvedībā konti veido Virsgrāmatu, un tie tiek izmantoti naudas atlikumu reģistrēšanai euro valūtā, kā arī kontā var apskatīt visas šī atlikuma vēsturiskās izmaiņas.

Šīs izmaiņas kontā var rādīt naudas atlikumu bankas kontā vai naudas līdzekļu summu, ko Jūs gaidāt no pasūtītāja vai klienta.

Naudas līdzekli kontā var rādīt Jūsu ieņēmumus, izdevumus vai aktīvu vērtību, kas Jums ir.

 

Kontu numuri/kodi

Kontu numuri vai kodi ir sava veida saīsināti kontu nosaukumi.
Tā kā grāmatvežiem jāievada liela apjoma dati, tad to ievade izmantojot tikai ciparu tastatūru un ievadot tikai 4 ciparus saīsina un vienkāršo datu ievades procesu, salīdzinājumā ar pilna nosaukuma ievadi ar burtu tastatūru.
Kontu numuri/kodi ir sakārtoti tā, ka pirmais cipars no kreisas puses norāda bilances iedaļas, bet pats pēdējais cipars kodā nosaka kāda vieta šajā konkrētajā postenī ir tieši šim kodam.
Piemēram:
1230 - Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
2130 - Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
2310 - Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
2620 - Norēķinu konts bankā

 

Kontu plāns

Uzņēmuma kontu un to kodu pilns saraksts, kurus Jūs ieviesāt savā grāmatvedības sistēmā, sauc par Kontu plānu.

PayTraq ļauj pārdēvēt, pārnumurēt un izdzēst kontus, kad vien Jūs vēlaties, tādēļ, ja viss nav ideāli jau no paša sākuma, Jūs varat to izlabot vēlāk.

Izveidojot sava uzņēmuma profilu grāmatvedības sistēmā, pēc noklusējuma Jums būs piedāvāts iepriekš definēts kontu plāns.

Šīs iepriekš noteiktais kontu saraksts atbilst dažiem tipiskākajiem kontu kategorijām, kurus piemēro lielāka daļa uzņēmumu.

Ņemot vērā šo, pārliecinieties, vai iekļaujot vai izdzēšot noteiktus kontus no kontu plāna, tas tomēr atbilstu Jūsu uzņēmuma unikālajām prasībām.

Visa uzņēmuma kontu izveide ir kā sākumpunkts, lai netraucēti un efektīvi darbotos grāmatvedības programmā.

Vairāk par to, kas ir kontu plāns Jūs varat izlasīt šeit.

 

Pieci kontu veidi grāmatvedības uzskaitē.

Tā kā Jūsu uzņēmumam ir daudz dažādu kontu, tad domājot par tiem, mēs piešķirsim katram kontam veidu, kurš savukārt noteiks kādās atskaitēs šīs konts būs pielietots un kā to varēs pielietot ienākumu un izdevumu uzskaitē, kā arī maksājumu un pārskaitījumu veikšanā.

Ir pieci galvenie grāmatvedības kontu veidi:

1) Aktīvi konti, tos lieto, lai uzskaitītu kā materiālus tā arī nemateriālus objektus un vienības, karas pieder uzņēmumam un kuram ir ekonomiskā vērtība (īpašumi, ieguldījumi, aizdevumi, parādnieki, skaidrā un bezskaidrā nauda). Šī informācija tiek atspoguļota finanšu pārskatā, kuru nosaukums ir Bilance.

Aktīvi tiek arī grupēti atbilstoši to mūžam vai likviditātei - ātrums, ar kādu tie var būt pārvērsti naudā.

Apgrozāmie aktīvi ir krājumi, kuri tiek pilnībā patērēti, pārdoti vai pārvērsti naudā 12 mēnešu laikā vai ātrāk.

Pamatlīdzekļi ir materiāli aktīvi, kuru darba mūžs ir vismaz viens gads vai ilgāk. Pamatlīdzekļi var ietvert iekārtas, datorus un automašīnas.

2) Saistības/Pasīvi konti atspoguļo finanšu saistības vai parādus, kurus uzņēmums ir parāda citiem.
Šī informācija tiek parādīta arī Bilancē.

Saistības ir klasificētas kā īstermiņa vai ilgtermiņa.

  • Īstermiņa saistības ir parādi, kuri tiek dzēsti 12 mēnešu laikā vai ātrāk. Parasti īstermiņa saistības tiek dzēstas ar apgrozāmiem aktīviem, t. i. ar uzņēmuma bankas kontā ienākošo naudu.

  • Ilgtermiņa saistības parasti ir hipotēkas vai kredīti izlietoti pamatlīdzekļu iegādei vai uzturēšanai, kurus atmaksā gadiem ilgi nevis dažu mēnešu laikā.

3) Pašu kapitāla konti ietver tos kontus, kuri parāda naudas īpašumtiesības uzņēmumā.
Patiesībā, šie konti ietver neto starpību starp uzskaitītiem uzņēmuma aktīviem un pasīviem. Pašu kapitālu sauc arī par uzņēmuma tīru vērtību.
Pašu kapitāla konti tiek atspoguļoti Bilancē.

Pašu kapitālu var veidot vai nu īpašnieka ieguldījumi-pamatkapitāls vai uzņēmuma nesadalīta peļņa.

Ja īpašnieks iegulda vairāk naudas uzņēmumā, lai finansētu to darbību, uzņēmuma pamatkapitāls un attiecīgi pašu kapitāls palielinās.

Līdzīgi, ja uzņēmumam gada laikā ir peļņa un tā netiek sadalīta (nav izmaksāta dividendes naudas izteiksmē) starp uzņēmuma dalībniekiem, pašu kapitāls pieaug.

Tātad, pašu kapitāla konts ietver pamatkapitālu un nesadalīto peļņu.

Iespējams, ka viens no visnozīmīgākajiem grāmatvedības uzdevumiem ir pārraudzīt savus ienākumus un izdevumus, tāpēc arī primārie kontu veidi grāmatvedības uzskaitē ir ienākumu un izdevumu konti. Ienākumu un izdevumu kontus mēs varam redzēt finanšu pārskatā, ko sauc par Peļņas un zaudējumu aprēķinu.

4) Ienākumu vai ieņēmumu konti – tiek pielietoti, lai kontrolētu ienākumu avotus un nodrošinātu uzņēmuma īpašniekam iespēju izsekot savu ienākumu izcelsmi.

Ir daudz dažādu ieņēmumu kontu veidu, bet visi tie pārstāv tos pašus pamatjēdzienus: uzņēmums saņem naudu vai pieprasa naudu par precēm vai pakalpojumiem, vai saņem to no procentiem vai no savu aktīvu izmantošanas.

Ieņēmumi parasti tiek dalīti divās kategorijās: pamatdarbības ieņēmumi un ar pamatdarbību nesaistītie ieņēmumi vai citi ieņēmumi.

Ienākumu konti ir pagaidu vai nomināli konti, jo to vērtība sakoties jaunajam atskaites periodam parasti finanšu gadam (bieži finanšu gads ir vienāds ar kalendāro gadu) ir nulle.

Dažāda veida ienākumi tiek dažādi aplikti ar nodokļiem, un uzskaitot dažādus ienākumus dažādos ienākuma kontos, ir iespējams tos optimizēt un uzlabot Jūsu uzņēmuma peļņu.

5) Izdevumu konti – pārstāv visus izdevumus, kuri saistīti ar uzņēmuma darbību atskaites periodā.

Izdevumi ir tēriņi, kas ļauj uzņēmumam darboties un radīt ienākumus. Citiem vārdiem sakot, uzņēmumam veidojas izdevumi, kad tas izmaksā naudu vai sola izmaksāt naudu preces, pamatlīdzekļa vai pakalpojuma iegādei, ko izmantos, lai veidotu ienākumus.

Tādējādi, izdevumu konti var būt par pārdotām precēm, banku komisijām, biroja īri, komunālajiem pakalpojumiem un tā tālāk.

Līdzīgi ieņēmumu kontiem, izdevumu konti tiek uzskatīti kā pagaidu vai nomināli konti.Tos lieto datu vākšanai par vienu atskaites periodu un sākoties jaunam periodam to vērtība ir nulle, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem nākamajā atskaites periodā.

 

Debeta un kredīta konti.

Termini "debets" un "kredīts" ir pietiekami, lai izraisītu bailes nē-grāmatveža prātā.
Bet, pat ja Jūs nekad nekļūstiet par grāmatvedi un arī negribat par to kļūt, Jums tomēr būs nepieciešama šo terminu izpratne, lai saprastu sava uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti.

Tātad, ko šie termini nozīmē un kā tie tiek lietoti grāmatvedības pasaulē?

Vārds "debets" vienkārši nozīmē kolonnas summu kreisajā pusē un vārds "kredīts" kolonnas summu labajā pusē klasiskajā grāmatvedības virsgrāmatā. Neko vairāk.
Debets nenozīmē kaut ko ne visai labu un lētu un savukārt kredīts nenozīmē kaut ko labu vai dārgu, kā daži nē - grāmatveži domā.

Atkarībā no konta, konta debets var palielināties vai samazināties. Konti, kuru debets ir pa kreisi ietver sevī bilances aktīvus un izdevumu kontus.

Tas nozīmē, ka ieraksti debetā palielina aktīvu kontu vērtību.
Savukārt, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu konti parasti ir kredītā - summas labajā pusē. Tādējādi debetā reģistrētie ienākumi samazina ienākumu konta vērtību.

Tas ir standarta veids, kā tikt galā ar debetiem un kredītiem aktīvā, pasīvā, kapitālā, ieņēmumos un izdevumos

Kontu palielinājums/samazinājums

Ieraksti grāmatvedības uzskaitē veidojas pēc sekojošiem noteikumiem:

  • Aktīvu palielinājums – Debetā
  • Aktīvu samazinājums – Kredītā
  • Saistību palielinājums – Kredītā
  • Saistību samazinājums – Debetā
  • Ieņēmumi – Kredītā
  • Izdevumi – Debetā

 

PayTraq U