Vairums cilvēkiem vārdi “debets” un “kredīts” ir pazīstami, bet to nozīme nav saistīta ar grāmatvedības uzskaiti.

Piemēram bankas kartes, kuras izmanto praktiski visi. Pastāv debet - un kredīt - maksājumu kartes.

Debetkartes ļauj mums patērēt naudu tieši no mūsu norēķinu konta, savukārt kredītkartes dod iespēju izmantot bankas piedāvāto kredītlīniju, ļaujot patērēt aizņemtos naudas līdzekļus. Tāda veidā debets- ir nauda saņemta no mūsu bankas konta, bet kredīts – ir nauda, kuru var patērēt, aizņemoties bankā.
Tāpat diezgan izplatīts priekšstats par debetu un kredītu veidojas no bankas Konta izraksta lapām, kurās nauda, kas “aizgāja” no kontā ir attēlota debeta kolonā, bet kontā “ienākoša” nauda – kredīta kolonā.

Tomēr grāmatvedības uzskaitē pielietotām divkāršajam ierakstam piemīt nedaudz cita nozīme “debeta” un “kredīta” pielietošanai un izpratnei.
Lai Jūs varētu pielietot tos saimniecisko darījumu izsekošanai, šķirot datus pēc dažādiem grāmatvedības kontu veidiem, kuri ir pielietoti uzņēmējdarbībā, ir nepieciešams izprast atšķirību starp tiem. Plašāk par to kas ir konts grāmatvedībā un kādi mēdz būt grāmatvedības kontu veidi, var izlasīt šeit.

No grāmatvedības viedokļa, debets nozīmē kaut kāda aktīva palielinājumu (naudas līdzekļu, materiālu, pamatlīdzekļu) un pasīva samazinājumu (kredītsaistību, nesadalītas peļņas, pamatkapitāla), bet kredīts tieši otrādi - aktīva samazinājumu un pasīva palielinājumu. Tieši tā, tie nav vienkārši uzņēmuma ienākumi un izdevumi.

Debets un kredīts divkāršajā ierakstā

Jebkurš saimnieciskais darījums grāmatvedības uzskaitē ir attēlots kā summa pēc debeta un summa pēc kredīta, pielietojot tā saucamo T-ierakstu (grāmatojumu), kurā debetu raksta “T” kreisajā pusē, bet kredītu “T” labajā pusē. (Tāpēc šīs ieraksts arī ir nosaukts par divkāršo ierakstu). Katrs grāmatojums Galvenajā grāmatā pieprasa ierakstu kā pēc debeta, tā arī pēc kredīta.

Sākotnējais konts, no kura ienāk nauda darījumam, kā parasti tiek ierakstīts kredītā t.i. labajā pusē, bet konts, uz kuru nauda darījuma rezultātā ienāks, tiek ierakstīts debetā t.i. kreisajā pusē.

Lai grāmatojums būtu korekts, tam jābūt sabalansētam, t.i. visu debetu summām jābūt vienādām ar visu kredītu summām. Dažreiz vienā T-ierakstā, var būt vairāki ieraksti pēc debeta un kredīta, lai sabalansētu abas puses.

Apskatīsim vairākus piemērus:

Piemērs 1.

Kā uzņēmuma īpašnieks, Jūs pieņemat lēmumu investēt savā biznesā 1000 EUR. Šajā gadījumā sākotnējais konts ir pamatkapitāla konts. Tā kā sākotnējo kontu jāraksta labajā pusē T- ierakstā, tad 1000 EUR ar pamatkapitāla kontu jāraksta kredītā. Saņēmēja konts šajā piemērā ir bankas konts, lai grāmatojums būtu korekts, t.i. sabalansēts, tos pašus 1000 EUR ieraksta kreisajā pusē, t.i. debetā ar bankas kontu.

Piemērs 2.

Turpinot Piemēru 1., tagad Jūs no sava bankas konta iegādājaties kancelejas piederumus par kopējo summu 50 EUR. Tas nozīmē, kā par sākotnējo kontu šajā gadījumā būs bankas konts, un tāpēc 50 EUR tiks ierakstīti T- ierakstā kredītā labajā pusē. Izdevumu konts biroja kancelejas piederumiem savukārt būs “mērķa” konts, summa tiks noradīta T-ierakstā debetā kreisajā pusē.

Konta bilance - debeta un kredīta atlikumi

Konta bilance ir starpība starp visām debeta summām un kredīta summām pēc visām operācijām šajā kontā.
Ja kopēja debeta summa (debeta apgrozījums) pārsniedz kopējo kredīta summu (kredīta apgrozījums) kontā veidojas atlikums debetā- debeta atlikums vai saldo (šī summa vienmēr ir pozitīva), citā gadījumā atlikums būs kredītā- kredīta atlikums vai saldo (šī summa vienmēr ir negatīva).

Pārbaudes bilancē, visu kontu bilances summai ir jābūt vienādai ar nulli, t.i. debeta saldo summai jābūt vienādai ar kredītu saldo summu. Jā tās nav vienādas tad ierakstos ir kļūda un uzskaitē eksistē nesabalansēts grāmatojums.

Tagad attēlosim grāmatojums no Piemēra 1. un Piemēra 2. Apgrozījumu pārskatā, t.i. ierakstīsim katra konta apgrozījumus attiecīgajā T-ieraksta pusē:

Savukārt Pārbaudes bilancē šis operācijas izskatīsies tā:

 

PayTraq U