Kārtot grāmatvedības uzskaiti ir kā salikt puzli!
Ir nepieciešams savākt daudz dažādus puzles gabaliņus, lai dabūtu skaistu uzņēmējdarbības attēlu. Protams puzle jāsaliek kopā ar kolēģiem, partneriem un klientiem.

Darbības plūsma nav nekas cits kā kopējais ierakstu žurnāls visiem uzņēmumiem pēc uzņēmējdarbības galvenajiem procesiem, tādiem kā pārdošana, iepirkumi un nauda. Ieraksti tiek saglabāti par pēdējām 90 dienām.

Pārdošanai un iepirkumiem ieraksts Darbību plūsmā ir dokumenta statusa izmaiņu attēlošana, piemēram rēķins no "gaidot apmaksu" tagad ir "apmaksāts". Naudai ieraksts Darbību plūsmā ir naudas ienākšana vai aiziešana pēc naudas kontiem

Minēsim priekšrocības:

  • Pirmkārt, tā ļauj ātri apskatīt klientu un kolēģu pēdējas aktivitātes, kas savukārt sekmē pareizas dokumentu apstrādes secības nodrošināšanu un sniegta grāmatvedības pakalpojuma kvalitātes pieaugumu.

  • Otrkārt, Darbības plūsmas monitorings sniedz priekšstatu par dokumentu apstrādes un grāmatvedības informācijas sniegšanas biežumu, kas palīdz plānot grāmatveža darba laiku un dalīt darba slodzi starp kolēģiem.

  • Treškārt, lietojot Darbības plūsmu, var nodrošināt darbu un uzdevumu izpildes kontroli, kā starp kolēģiem, tā arī no citas puses: klients – grāmatvedis vai grāmatvedis – klients. Kontrole samazina dīkstāves laiku un veicina nepārtrauktu dokumentu apstrādes procesu.

Klients vienmēr zinās, ko dara grāmatvedis. Un tas ir ļoti pozitīvi, jo klients redz kādā apstrādes posmā ir viņu uzņēmums un par kādu periodu grāmatvedības dati tagad ir aktuālie, kas savukārt harmonizē sadarbību ar klientu.

Svarīgi, ka klientam ir neatkarīga pieeja grāmatveža darba rezultātiem saprotamā veidā, nevis iegrāmatojumu veidā.

Un vēl Darbību plūsmā ir Iknedēļas kopsavilkumi. Tie sniedz iknedēļas kopsavilkumu par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem.