Kāpēc mums ir nepieciešams izprast kas ir Bilance?

Bilance (zināma kā Aktīvs un Pasīvs) ir viena no trim primāriem finanšu pārskatiem (kopā ar Peļņas vai zaudējumu aprēķinu un Naudas plūsmas pārskatu), kura parāda uzņēmuma finanšu stāvokli noteiktā laikā posmā. Atšķirībā no Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kurš rāda uzņēmuma darbības rezultātus ilgstošā laika periodā, Bilance rāda pašreizējo uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Bilance ļauj analizēt un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un koplietot šo informāciju ar citiem, piemēram, ar pašreizējiem vai potenciāliem investoriem, kreditoriem un citām personām, kuri ir ārpus uzņēmuma, bet kuriem jābūt informētiem par uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Uzņēmumu vadītājam un ikvienam, kurš domā kļūt par uzņēmēju un uzsākt savu biznesu, būtu jāzina kā izprastu finanšu pārskatus, kā arī grāmatvedības metodes, kuras ir izmantotas, lai sagatavotu šos pārskatus. Izprotot Bilanci var analizēt uzņēmuma likviditāti (spēju samaksāt pašreizējus parādus ) un maksātspēju (spēju izpildīt ilgtermiņa finansiālās saistības) regulāri.

 

Bilances sadaļas

Bilance ietver divas galvenās sadaļas, proti, Aktīvs un Pasīvs, kurš savukārt sastāv no Pašu kapitāla un Kreditoriem.

Aktīvi ir resursi, kurus iegādājas un lieto Jūsu uzņēmums. Par aktīvu var būt kaut kas no tā:

  • kas pieder uzņēmumam, piemēram: nauda, preces, iekārtas, ēkas, zīmoli, akcijas citos uzņēmumos un utt.;
  • ko uzņēmumam ir parāda citi, piemēram nauda.

Kreditori ir uzņēmuma parādi vai saistības. Kreditoru sadaļa ietver parādus piegādātājiem (neapmaksāti rēķini), bankām un citām finanšu iestādēm (piemēram aizņēmumi no kredītiestādēm) un uzkrātas saistības.

Pašu kapitāls (vai īpašnieku kapitāls) parada cik naudas īpašnieki ir ieguldījuši savā uzņēmumā. Varbūt divi Pašu kapitāla avoti:

  • naudas summa, ko investēja īpašnieki;
  • naudas summa, ieturētā no peļņas (to sauc par nesadalīto peļņu). Tā ir kopēja peļņas summa par pēdējiem gadiem, kura nebija sadalīta starp īpašniekiem.

 

Bilances struktūra

Kad Jūs pirmo reizi ieraudzījāt šo finanšu pārskatu, iespējams, padomājāt, ka tas ir sarežģīts un Jums ir jābūt matemātikas ģēnijam, lai saprastu to līdz sīkumam. Tas nav tik sarežģīts, sevišķi, ja zini, ko skatīties. Īstenībā Bilance ir tikai tabula, kurā attēloti aktīvi, saistības un pašu kapitāls, naudas izteiksmē noteiktā laika brīdī.

Kā mēs iepriekš minējām, Bilance ietver trīs galvenus elementus – aktīvs, kreditori un pašu kapitāls. Šie trīs elementi ir galvenas sadaļas Bilancē.

Aktīvus klasificē kā Ilgtermiņa ieguldījumus un Īstermiņa ieguldījumus jeb Apgrozāmos līdzekļus. Bilancē Ilgtermiņa ieguldījumi visbiežāk (bet ne obligāti) ir novietoti pirms Apgrozāmiem līdzekļiem.

Apgrozāmie līdzekļi ir ļoti likvīdi, tas nozīmē, ka tie var būt viegli pārvērsti naudā, ja uzņēmums nolems likvidēt šos aktīvus. Apgrozāmie līdzekļi ietver, piemēram: naudu (un tās ekvivalentus), preču krājumus, debitoru parādus un vērtspapīrus.

Ilgtermiņa aktīvi ir aktīvi, kuri kalpo ilgāk. Tos nevar viegli pārvērst naudā līdzīgi kā Apgrozāmos līdzekļus. Tie ietver pamatlīdzekļus, ieguldījuma īpašumus un nemateriālos ieguldījumus (piemēram, preču zīmes un patentus).

Tāpat kā Aktīvi Kreditori arī tiek klasificēti kā īstermiņa un ilgtermiņa saistības.

Īstermiņa saistības ir parādi, kurus jādzēš uzņēmuma vienā darba cikla laikā (parasti divpadsmit mēneši). To dzēšanas termiņš ir tuvu, tāpēc tie tiek klasificēti kā īstermiņa. Kā piemērus var minēt piegādātāju rēķinus, uzkrātus izdevumus un ilgtermiņa saistību daļas, kuras jāatmaksā tagad.

Saistības, kuras nav jādzēš uzņēmuma vienā darba cikla laikā (12 mēnešos) ir ilgtermiņa saistības. To norēķinu termiņš parasti ir vairāk nekā viens gads. Kā ilgtermiņa saistību piemērus var minēt obligācijas un hipotekāros kredītus. Tie tiek dzēsti ilgākā laika periodā.

 

Kas tas ir - bilances vienādojums?

Pastāv viena intuitīva metode, kuru daudzie uzņēmumu īpašnieki un investori pielieto, lai aprēķinātu uzņēmuma pašu kapitāla vērtību. Viņi pielieto šādu vienādojumu:

Pašu kapitāls = Aktīvi - Kreditori

Pašu kapitāls ir viss kas paliek pāri, kad no Aktīviem atskaita visas saistības. Šīs vienādojums ir parastais matemātikas vienādojums, tātad mēs varam to izteikt arī šāda veidā, kas savukārt parāda Bilances vienādojumu grāmatvedības uzskaitē:

Aktīvi = Kreditori (saistības) + Pašu (īpašnieka) kapitāls

Uzņēmuma aktīvu kopēja summa ir vienāda ar uzņēmuma saistībām (parādi kreditoriem) un īpašnieku vai pašu kapitāla vērtību summu vai tā saukto Pasīvu.

Pasīvs = Kreditori + Pašu kapitāls

Tātad bilance ir sadalīta divās pusēs, aktīvs vienā pusē un saistību un pašu kapitāla summa - Pasīvs otrā pusē.

Aktīvs = Pasīvs

Bilance ir tā nosaukta tāpēc, ka tās summas no abām pusēm vienmēr atrodas bilancē t.i. saglāba līdzsvaru, t.i. abu pušu summas ir vienādas. Šī formula ir vienmēr, vienmēr patiesa.

Citiem vārdiem sakot, Bilance rāda uzņēmuma divas puses: aktīvus, kuri ir ekonomiskie resursi un pieder uzņēmumam un tiek izmantoti uzņēmējdarbībā, un saistības + pašu kapitālu (Pasīvs), kas ir šo aktīvu avoti.

 

Bilances attēlojums uz lapas.

Parasti Bilanci uz lapas attēlo divos veidos:

  • Tradicionālajā veidā, pa posteņu/kontu piederības, Bilanci attēlo divas galvenās kolonnās.
    Kolonnā no kreisas puses saraksta visus aktīvu vērtības, kolonnā pa labi to pašu dara ar saistībām un pašu kapitālu. Kopējām šo kolonnu summās vērtībām jābūt vienādām, t.i. līdzsvarā- bilancē, t.i. jāsakrīt. Aktīvi un saistības tiek uzskaitītas noteiktā secībā. Runājot par aktīviem, tie ir sakārtoti pēc likviditātes, un saistības - to apmaksāšanas secībā.

  • Bilanci var attēlot arī cita veidā - Aktīvu no augšas un Saistības + Pašu kapitāls (Pasīvu) apakšā zem Aktīva.
    Likumos nav strikti noteikts, kāds Bilances attēlošanas veids uzņēmumam būtu jāpielieto, tāpēc abu veidu formāti tiek plaši pielietoti.

 

Bilances nozīmīgums: izpratne par likviditātes un maksātspējas koeficientiem

Bilance ir ļoti būtiska lēmumu pieņēmējiem, sevišķi tādiem kā investori un kreditori, jo tā ietver informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Maksātspēja un likviditāte ir uzņēmumu finanšu stabilitātes radītāji. Lielākā informācijas daļa, kura ir vajadzīga, lai aprēķinātu likviditātes un maksātspējas koeficientus, ir atrādāma Bilancē.

Likviditātes koeficienti

Tekošās likviditātes koeficients norāda, vai uzņēmumam ir pietiekami daudz aktīvu, kuri varbūt izmantoti, lai segtu īstermiņa saistības. Formula ir ļoti vienkārša:

Tekošās likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības

Šo radītāju uzņēmuma kreditori apskata ļoti bieži. Tekošās likviditātes rādītājs virs 1 ir pieņemams. Tomēr ir ieteicams, lai Tekošās likviditātes koeficients ir 1.5 vai lielāks, lai pilnībā segtu arī citus uzņēmuma izdevumus. Nav ieteicamas arī pārāk augstas Tekošās likviditātes radītāja vērtības, jo tas nozīmē, ka uzņēmums neizmanto tajā rīcībā esošus naudas līdzekļus, lai nopelnītu vēl.

Steidzamais likviditātes rādītājs parāda uzņēmuma spēju atmaksāt īstermiņa saistības, izmantojot ātros aktīvus. Ātrie aktīvi ir visvairāk likvīdi aktīvi. Tie ietver tikai naudas līdzekļus, vērtspapīrus un debitoru parādus. Formula ir:

Steidzamais likviditātes radītājs = Ātrie Aktīvi / Īstermiņa saistības

Maksātspējas koeficienti

Pastāv divi Maksātspējas koeficienti, kuri parāda finanšu sviras pakāpi – kopējas saistības pret pašu kapitālu un kopējas saistības pret aktīviem.

Saistību attiecība pret Pašu kapitālu = Kopējas saistības / Pašu kapitāls

Saistību īpatsvars bilancē = Kopējas saistības / Kopējie aktīvi

Abi rādītāji sniedz informāciju par uzņēmuma aktīviem un pašu kapitāla attiecībām pret īstermiņa un ilgtermiņa saistībām.

 

Kad man ir vajadzīga Bilance?

Bilance ir finanšu pārskata dokuments, kurš var Jums noderēt, meklējot finansējumu savam uzņēmumam. Kad Jūs pasniegsiet to potenciālam aizdevējam vai investoram, viņš varēs veikt ātru uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi, un tas ļaus viņam vieglāk un ātrāk pieņemt lēmumu. Tas ir tāpēc, ka Bilance sniedz informāciju, kura norāda, vai uzņēmumam ir parādi vai nav, kā arī Jūsu uzņēmuma kopēju aktīvu vērtību.

Pašam uzņēmējam, ieteicams ielūkoties sava uzņēmuma Bilance vismaz reizi mēnesī, jo tagad finanšu pārskata izveidošana neprasa daudz laika, pielietojot modernu grāmatvedības programmatūru.

Bilance ir lielisks instruments, kas palīdzēs Jums sekot līdzi sava uzņēmuma finanšu stāvoklim. Apskatot Bilanci, Jūs varat pārliecināties, ka uzņēmuma saistības nepārsniedz aktīvus, tādējādi izvairīties no finanšu problēmām.

Jūs redzēsiet, ka Bilance nav atsevišķs dokuments, kaut arī tas ir ļoti svarīgs. Parasti Bilanci skaidro kopā ar Peļņas vai zaudējumu aprēķinu un Naudas plūsmas pārskatu. Šie trīs pārskati kopā pārada visaptverošu uzņēmuma finanšu situāciju. Augot uzņēmumam, tā Bilance arī attīstās un kļūst sarežģītāka.

Paturiet prātā, ka šis dokuments ir ļoti svarīgs, un ignorēt informāciju, ko tas sniedz varētu būt bīstami uzņēmuma darbībai. Pielietojiet un pētiet savu Bilanci, vērojiet kā uzplaukst Jūsu uzņēmums, pateicoties Jūsu gudrākiem un pārdomātākiem lēmumiem.

 

PayTraq U