Lai novērtētu krājumu bilances vērtību pielieto 2 galvenus inventarizācijas veidus - periodisko un nepārtraukto.

Lai izmainīt inventarizācijas veidu dodieties uz Iestatījumi-> Uzņēmuma profils -> Pamatdati

Periodiskā inventarizācija

Galvenā atšķirība, periodiskās inventarizācijas gadījumā, visi preču iepirkumi tiek iegrāmatoti kā izdevumi (kopējais korekcijas konts), vēlāk, veicot faktisko pašizmaksas aprēķinu, tiek veikta nepārdota preču atlikuma (naudas izteiksmē) korekcija uz krājuma kontu, bet pārdotās preces atspoguļojās izdevumu kontā, jāņem vērā, ka preces pārdošanas brīdī pašizmaksas grāmatojums neveidojas. Tādējādi, bilancē krājumu vērtība tiks atspoguļota pareizi tikai pēc faktiskās pašizmaksas aprēķināšanas.

Nepārtrauktā inventarizācija

Nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā - visi preču iepirkumi (naudas izteiksmē) tiek iegrāmatoti preču krājumu kontā, pārdošanas brīdī automātiski sistēmā tiek veikts normatīvās vērtības iegrāmatojums uz izdevumu kontu, vēlāk veicot faktisko pašizmaksas aprēķinu tiek veikts norakstītās normatīvās pašizmaksas koriģējošs iegrāmatojums salīdzinājumā ar aprēķināto faktisko pašizmaksu.
Turklāt Bilancē krājumu vērtība tiks atspoguļota uzreiz un tā mainīsies pēc katra darījuma.

Normatīvā vērtība ir plānota (aprēķināta) preces pašizmaksa, kura ir pielietota pārdošanās krājumu vērtības norakstīšanai (nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā). Vēlāk, aprēķinot faktisko preču pašizmaksu, pārdoto preču izdevumu grāmatvedības konts tiks koriģēts ar starpību starp faktisko un normatīvo pašizmaksu. Normatīvo vērtību var iestatīt manuāli, vai veicot pirmo faktisko preču pašizmaksas aprēķinu, normatīva vērtība tiks automātiski pielīdzināta faktiskajai pašizmaksai tām precēm, kurām tā nebija iestatīta manuāli.

Veicot nākamos faktiskās pašizmaksas aprēķinus, pēc nepieciešamības, atjaunot normatīvo vērtību preču kārtiņā var tieši no pašizmaksas aprēķina, izvēloties tās preces, kurām normatīvā vērtība pārsniedz iestatīto procentuālo novirzi no faktiskās vērtības.