Droši vien, ka katrs jaunais uzņēmējs kaut reizi ir uzdevis sev jautājumu: Kāpēc ir vajadzīga pašizmaksa?

Tā ir vajadzīga lai varētu objektīvi novērtēt krājumu bilances vērtību un aprēķināt konkrētas preces pārdošanas rentabilitāti. Zinot vienas preču vienības pašizmaksu, ir viegli noteikt nepieciešamo (vai minimāli pieļaujamo) uzcenojumu pārdošanas cenai, ņemot vērā aprēķināto rentabilitāti.

Viens no galvenajiem ticamu finanšu pārskatu sastādīšanas nosacījumiem ir pareiza krājumu vērtības noteikšana. Krājumus uzskata par īstermiņa aktīviem, un to, kā apgrozāmo līdzekļu, novērtējumam jābūt pamatotam ar iegādes pašizmaksu.

Kāpēc pašizmaksa kā parasti nav vienāda ar pēdēja iepirkuma vērtību?

Pašreizējos krājumos bieži vien var būt preces, kuras ir iegādātas dažādos laikos un par atšķirīgām cenām. Šo krājumu pārdošana arī notiks noteiktā periodā ietvaros. Tādējādi veicot krājumu vērtības novērtēšanu nevar orientēties tikai uz pēdējo preču iepirkuma vērtību.

Pastāv divas galvenas un visizplatītākās krājumu novērtēšanas metodes - FIFO un vidēji svērtā krājumu novērtēšanas metode.

Lai novērtētu krājumu bilances vērtību pielieto 2 galvenus inventarizācijas veidus - periodisko un nepārtraukto.

 

Pieskaitāmās izmaksas

Pēc noklusējuma PayTraq sistēma pašizmaksas aprēķinā ņem vērā tikai tiešos izdevumus, t.i. tieši iepirktās produkcijas vērtību vai norādīto vienības cenu ievadot korekcijas.

Ja rodas nepieciešamība preču vienības pašizmaksā iekļaut pieskaitāmās izmaksas, piemēram, izdevumus saistītus ar preces transportēšanu, glabāšanu, atmuitošanu un tml., to var veikt atsevišķi katrai preču piegādei, izvēloties rēķinu no piegādātāja, kurš atbilst tieši šai preču piegādei un cilni - "Pieskaitāmās izmaksas".

Pieskaitāmās izmaksas tiek ievadītās, norādot izdevumu kontu, kurā no sākuma bija iegrāmatotās pieskaitāmās izmaksas un šo izmaksu vērtību.

 

Faktiskās pašizmaksas aprēķins

Faktisko pašizmaksu rekomendē rēķināt uz perioda beigām, kurā ir pabeigti visi darījumi, t.i. kad visi ienākošie un izejošie rēķini par šo periodu jau ir iegrāmatoti. Piemēram, par aprēķina datumu var izvēlēties iepriekšēja mēneša pēdējo datumu.

Ja pašizmaksu rēķināt uz pašreizējo datumu vai datumu, kurš ir tuvu pašreizējam, pastāv liela varbūtība, ka šajā periodā būs ievadīti jauni darījumi, kuri ietekmēs aprēķina pareizību, un tieši tāpēc šis pašizmaksas aprēķins tiks automātiski izdzēsts, ja tādi darījumi tiks ievadīti.

 

PayTraq U